PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

Słowniczek Pojęć

W celu usystematyzowania/sprawdzenia/poszerzenia Waszej wiedzy, stworzyliśmy mały słowniczek, składający się z pojęć, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia idei przyświecających nam przy tworzeniu Generacji Zmian. Zapraszamy do czytania!

Społeczeństwo obywatelskie

<<zbiorowość obywateli albo grup społecznych podejmująca z własnej inicjatywy działania niezależne od władzy państwowej>>

Nie da się jednoznacznie zdefiniować społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ przez wieki (a terminu tego jako pierwszy użył prawdopodobnie już Arystoteles!) powstawało wiele jego koncepcji, które mimo wielu wspólnych cech, różniły się od siebie. Czynnikami charakteryzującymi społeczeństwo obywatelskie są:

Współcześnie tworzenie społeczeństwa obywatelskiego jest celem polityki społecznej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

Życie publiczne

<<sieć relacji zachodzących między jednostkami a przedstawicielami struktur państwowych i samorządowych:>>

Strefa życia publicznego jest jawna i obejmuje:

Dużą rolę odgrywają tu mass media, do których należą telewizja, radio, prasa oraz Internet.

Aktywność obywatelska

<<uczestnictwo obywateli w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym i społecznym państwa, jak również wspólnoty lokalnej, przejawiające się w podejmowaniu wspólnych działań o charakterze dobrowolnym i świadomym>>

Odpowiednie zaangażowanie na poziomie obywatelskim jest szczególnie istotne w państwach i społeczeństwach, które przechodziły transformację systemową. Do dziś sformalizowane instytucje postrzegane są jako należące do świata obcego strukturom społecznym niskiego szczebla, zaś nieufność do formalnych struktur społecznych, w szczególności do instytucji publicznych, nawet do wybieranych bezpośrednio przedstawicieli, powoduje negatywne do nich nastawienie.

Organizacje pozarządowe

<<organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku>>

Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną.

Wolontariat

<<to bezpłatna, dobrowolna i świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie>>

Pierwsze skojarzenie związane z wolontariatem to właśnie ta pomoc przy ludziach chorych, starszych, bezdomnych, natomiast wolontariatem może być także pomoc na różnego rodzaju wydarzeniach, np. festiwalach muzycznych czy maratonach. Największe zapotrzebowanie na wolontariuszy istnieje w trzecim sektorze, czyli organizacjach pozarządowych, a także przy okazji różnych fundacji i stowarzyszeń, organów administracji publicznej (od urzędu miasta do ministerstwa) oraz jednostek organizacyjnych, które im podlegają (np. szkoły).

Sekcja wolontariatu pojawiła się w naszym projekcie, ponieważ uważamy, że dzięki niemu możemy wspierać wiele wspaniałych inicjatyw, których środki finansowe są ograniczone, jak i pomóc ludziom (i innym istotom) w trudnej sytuacji.

Kultura

1. <<umiejętność obcowania z ludźmi, zachowania się odpowiednio do sytuacji; kulturalność, ogłada, takt, obycie>>

2. <<materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory>>

3. <<społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy>>

4. <<odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie>>

W definicji kultury mieści się wiele aspektów naszego życia, choć wiele z nich może być dla nas nieoczywiste i nieintuicyjne. Bo kulturą jest film, fotografia, moda, rzeźba, malarstwo, obyczaje, muzyka, literatura, przysłowia itd. Sekcja ta została zawarta w naszym projekcie, ponieważ uważamy, że kultura może być narzędziem do zmieniania świata. Przykładem postaci, która ma wpływ na swoje otoczenie, tworząc, może być Banksy, którego popularne dzieła zwracają uwagę na różne ważne problemy, z którymi zmaga się świat.

Polityka młodzieżowa

<<działania młodych ludzi mające na celu wspieranie młodych liderek i liderów politycznych, tworzenie struktur takich jak

Młodzieżowe Rady Miast, prowadzenie międzypokoleniowego dialogu i promowanie postaw proobywatelskich>>

Sekcja ta została uwzględniona w naszym projekcie, ponieważ uważamy, iż młodzi ludzie powinni wejść w dorosłe życie z podstawową wiedzą dotyczącą różnych struktur państwowych i znajomością procesów wchodzenia w życie różnych postanowień polityków i polityczek. Przykładem możliwości nabycia cennego doświadczenia i nauczania się czegoś o jednym z organów Unii Europejskiej jest European Youth Event, pozwalający uczestniczyć w symulacji obrad Parlamentu Europejskiego.

Aktywizm klimatyczny

<<wszystkie działania młodych ludzi podejmowane w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom zmian klimatycznych, prowadzeniu dialogu klimatycznego i edukacji w tym obszarze>>

Aktywizm klimatyczny uważamy za jeden z najważniejszych dla młodzieży obszarów zaangażowania społecznego, ponieważ to właśnie my najdotkliwiej odczujemy skutki katastrofy klimatycznej. Przykładową organizacją, do której można dołączyć w celu wywierania wpływu na polityków i polityczki oraz rozpowszechniania wiedzy związanej ze zmianami klimatycznymi jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Można zaangażować się w niego od strony organizacyjnej, a także poprzez uczestniczenie w wydarzeniach, które MSK przygotowuje.

Debatowanie

1. <<rozważanie istotnej kwestii w czasie dyskusji>>

2. <<rozmyślanie, zastanawianie się nad czymś długo>>

Debatowanie jest nieodłącznym elementem dialogu w przestrzeni publicznej. Jest ono powszechne w sferze społecznej oraz medialnej, a także uznawane jako jedno z najpopularniejszych form dyskusji. Sama struktura, jak i zasady debatowania skłaniają mówców do tworzenia merytorycznych argumentów oraz jasnego definiowania problemu. Wymienione cechy sprawiają, że taka forma jest przystępna dla dużego grona odbiorców. Debatowanie jest wartościowe, ponieważ skłania nas do zwrócenia uwagi na wielowymiarowość zagadnień i zrozumienia wielu stron konfliktu, przez które można postrzegać dany problemu. Wszystkie osoby, niezależnie od ich wieku, powinny móc w sposób jasny i merytoryczny wyrażać swoją opinię oraz być w stanie prowadzić kulturalny i wartościowy dialog. Publiczność uczestnicząca w debacie może wynieść z niej pogląd na dwa skrajnie różne podejścia do tematu, dzięki czemu będzie w stanie wyrobić sobie własną opinię w określonej kwestii, co jest pierwszym krokiem do zainteresowania się jakimś aspektem życia. Następnym jest działanie.

Źródła: