PROJEKT
O NAS
TU ZACZNIJ
KLIMAT
POLITYKA MŁODZIEŻOWA
WOLONTARIAT
DEBATY
KULTURA
EDUKACJA
FILMY
PARTNERZY I PATRONI

Konkurs fotograficzny Podejmij wyzwanie SDGs. Zmiany i polityka wprowadzana dzisiaj będzie miała największy wpływ na życie przyszłych pokoleń

Na pytania odpowiedziały Weronika Adamczak i Weronika Szyszka, koordynatorki programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju.

Kasia Kubik: Czym jest Agenda 2030, Sustainable Development Goals? W jaki sposób są one realizowane w Polsce?

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (znane również, jako Sustainable Development Goals lub w skrócie SDGs) zawarte są w Agendzie 2030 (Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030), wprowadzonej do życia w 2015 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Agenda promuje zrównoważony rozwój, czyli sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym znajdowaniu rozwiązań gwarantujących dalszy wzrost i aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, dając im w tym samym czasie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego. Cele podzielone są na pięć kategorii (ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo), odnoszą się do największych problemów, z którymi wciąż mierzymy się w XXI wieku. Zorientowane są na takie priorytety jak zdrowie, edukacja oraz żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe, a także dotyczą szeregu wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, dążąc do takiego przekształcania gospodarek, aby stworzyć podstawy długotrwałego, zrównoważonego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Ważne jest, że choć każdy Cel ma określone działania w swoim zakresie, to nie da się go w pełni zrealizować bez równoczesnego działania w obszarach pozostałych Celów oraz współpracy międzynarodowej. Ponieważ są to Cele na tyle ambitne, muszą być realizowane we współpracy z różnymi interesariuszami - rządami, przedsiębiorstwami, ważne jest też by włączył się każdy z Nas. Każdy – bez wyjątku. Kompleksowość SDGs wymaga szerokiego zaangażowania i odpowiedzialnej współpracy na każdym szczeblu społeczeństwa, dlatego istotne jest przełożenie globalnych celów na grunt krajowy, regionalny, lokalny oraz uświadomienie znaczenia Celów dla każdego człowieka. Agenda 2030 to uniwersalny plan rozwoju dla świata, który wymaga dostosowania do realiów każdego państwa (stąd rola państw we wdrażaniu Agendy jest kluczowa). Rolę krajowego koordynatora wdrażania Agendy na poziomie Polski pełni Ministerstwo Rozwoju. Polska perspektywa działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego została sformułowana w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (Pełna treść Agendy 2030 dostępna jest tutaj)


KK: Jak młodzież może mieć swój udział w realizowaniu SDGs?

Zmiany i polityka wprowadzana dzisiaj będzie miała największy wpływ na życie przyszłych pokoleń, dlatego ważne jest zaangażowanie młodzieży i by to właśnie ona kształtowała przyszłość. UNA Poland od dłuższego czasu organizuje inicjatywy i wydarzenia, których celem jest aktywizacja młodzieży i edukacja w zakresie demokracji, aktywizmu, zmian klimatycznych oraz wielu innych kluczowych zagadnień. Jako młoda osoba możesz zmieniać świat, ważne jest by zacząć od "swojego podwórka" - społeczności którą znasz najlepiej. Możesz zorganizować inicjatywę, która będzie promować zrównoważony rozwój lub któryś z Celów, np. zorganizować Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w ramach Celu 13. (działania na rzecz klimatu) lub warsztaty skoncentrowane na Celu 12. (wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji) i przedstawić ideę zero waste - 5R (refuse - odmawiaj, reduce - ograniczaj, reuse - używaj ponownie, recycle - segreguj i przetwarzaj, rot - kompostuj).

Jest wiele sposobów, a im bardziej kreatywnie podejdziesz do tematu, tym lepiej. Jeśli nie czujesz się na tyle śmiały/a, by samemu prowadzić warsztaty, czy strajk, to możesz zająć się organizacją od kulis, zapraszając organizacje, takie jak na przykład UNAP lub inne NGOsy*, zajmujące się zagadnieniami w zakresie konkretnego Celu. Rada z naszej strony - nie bój się prosić o pomoc. Cele Zrównoważonego Rozwoju przedstawiają największe problemy naszych czasów, i choć działania każdego z nas mają ogromne znaczenia, długotrwała pozytywna zmiana wymaga zaangażowania innych i współdziałania. Możesz też nagłośnić realizację wyjątkowych działań w twoim regionie, które, pomagają w realizacji jednego z 17 Celów, przez zgłoszenia zdjęcia na konkurs "Podejmij Wyzwanie SDGs".

[*NGO - non-governmental organization - organizacja pozarządowa]

KK: Na czym polega konkurs Podejmij wyzwanie SDGs?

Celem konkursu „Podejmij wyzwanie SDGs” jest zachęcenie młodzieży do poznania Agendy 2030 i zawartych w Agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zadaniem młodych ludzi będzie znalezienie przykładów realizacji SDGs w ich otoczeniu (rodzinie, szkole, mieście, lokalnej społeczności), sfotografowanie danej sytuacji czy wydarzenia, a następnie przesłanie zdjęcia na adres agenda2030@unapoland.org wraz z plikiem tekstowym, w którym znajdzie się opis (z wyszczególnieniem, który cel jest realizowany na zdjęciu i autorską interpretacją zdjęcia) oraz dane kontaktowe uczestnika, wraz z wymyślonym godłem, które będzie służyć jako podpis prac, by zapewnić bezstronność wyboru prac konkursowych. Jako organizatorzy chcemy zachęcić do jak najbardziej kreatywnego podejścia do tematu, ponieważ wierzymy, że wielkie problemy wymagają wielopłaszczyznowego podejścia. Prace będą oceniane pod względem oryginalności oraz estetyki przez jury wybrane przez zespół ds. programu Agenda 2030: Polska dla Zrównoważonego Rozwoju UNAP Polska, w którym zasiądą przedstawiciele UNAP, patroni konkursu oraz sponsorzy nagród.

Harmonogram konkursu:

KK: Dziękujemy bardzo za rozmowę!